You Are Here: Home » Da li državljani Crne Gore imaju jednako biračko pravo?

Da li državljani Crne Gore imaju jednako biračko pravo?

Nažalost u Crnoj Gori nemaju svi državljani jedasko biračko pravo i pored činjenice da Ustav Crne Gore propisuje da je biračko pravo jednako.

Biračko pravo je pravo da birate i budete birani. Birači koji žele da iskoriste pravo da budu birani i prihvate se kandidature u Crnoj Gori nemaju jednako biračko pravo već se nad njima sprovodi diskriminacija. Diskriminacija se ogleda u tome što se na osnovu važećeg Zakona o izboru odbornika i poslanika mandati kandidatima dijele po redosljedu sa liste pa samim tim kandidati nemaju jednaku šansu za uspjeh odnosno nemaju jednako biračko pravo. Kandidati koji se nalaze na vrhu liste imaju veće šanse za uspjeh, veće biračko pravo, od onih koji su na kraju liste.

Član 45. Ustava Crne Gore : Pravo da bira i da bude biran ima državljanin Crne Gore koji je navršio 18 godina života i ima najmanje dvije godine prebivalište u Crnoj Gori. Biračko pravo se ostvaruje na izborima. Biračko pravo je opste i jednako. Izbori su slobodni, neposredni a glasanje je tajno.

Član 96. Zakona o izboru odbornika i poslanika stav (1): Mandati u okviru ukupnog broja mandata koje je izborna lista dobila rasporedjuju se na način što se jedna polovina dobijenih mandata dodjeljuje kandidatima sa izborne liste prema redosljedu na listi, a preostali mandati kandidatima sa liste u skladu sa odlukom podnosilaca liste.

Scroll to top